خانه / قیمت تور کیش

قیمت تور کیش

هتل

۳ شب

۴ شب

 

دو تخته

سه تخته

چهار تخته دوبلکس

دو تخته

سه تخته

چهار تخته دوبلکس

شباویز / سیمرغ ۲*  (صبحانه)

۴۹۰۰۰۰

۴۴۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰

آبادگران۲*

۵۵۰۰۰۰

۴۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰

قائم فاز ۱   3* (صبحانه – نهار)

۵۵۰۰۰۰

۴۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰

پارسیان ۳*

۶۰۰۰۰۰

۵۳۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۷۱۰۰۰۰

۶۱۰۰۰۰

۵۷۰۰۰۰

 تماشا ۳*  (صبحانه – نهار )

۶۸۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰

۸۱۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰

      قائم فاز ۲ ۳*  (صبحانه – نهار )

۶۹۰۰۰۰

۶۱۰۰۰۰

۸۲۰۰۰۰

۷۱۰۰۰۰

گرند  4*

۷۲۰۰۰۰

۶۴۰۰۰۰

۵۹۰۰۰۰

۸۵۰۰۰۰

۷۴۰۰۰۰

۶۷۰۰۰۰

شایان  5* رو به دریا

۹۶۰۰۰۰

۸۸۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰

۱۱۷۰۰۰۰

۱۰۶۰۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

شایان   5* رو به جزیره

۹۲۰۰۰۰

۸۶۰۰۰۰

۸۸۰۰۰۰

۱۱۳۰۰۰۰

۱۰۳۰۰۰۰

۱۰۶۰۰۰۰